Your browser does not support JavaScript!
系所設備
硬體設備-一般可借用
名稱 數量
簡報器 1
大聲公 1
投影光筆 3
擴音器(小蜜蜂) 3
--------------------------------------------------------------以下為空--------------------------------------------------------------- ------
硬體設備-貴重可借用
名稱 數量
幻燈機 1
照相機 1
影印機 4
數位相機 2
單槍投影機 2
筆記型電腦 3
一般投影機 1
數位攝影機 2
資料提示機 1
三腳架珠光螢幕 1
瑞士製三機一體護貝機 1
數位錄音機(MD)及錄音筆 2
--------------------------------------------------------------以下為空--------------------------------------------------------------- ------
硬體設備-不可借用
名稱 數量
工作站 3
燒錄機 2
投影機 1
提示機 1
視聽設備 1
個人電腦 40
噴墨印表 3
Mac電腦 20
單槍投影機 2
雷射印表機 18
筆記型電腦 3
工作站實驗室 1
攜帶式超高頻擴音器 7
影印機暨自動送稿機 2
--------------------------------------------------------------以下為空--------------------------------------------------------------- ------
軟體資源
名稱
SAS
GAUSS
S-PLUS
MAPLE V6.0
MATLAB R2007b
TURBO C++ SUIT
Scientific Workplace 4.0
VISUAL C++中文專業教育版
IMSL C NUMERICAL LIBRARIES V3.0
BORLADN C++BUIDER (10 LICENSE)
校園授權軟體 http://software.ndhu.edu.tw/softlist.php/
--------------------------------------------------------------以下為空----------------------------------------------------------------------
實驗室
名稱 研究室編號 分機 備註
博士生研究室 理A220 3540  
統計計算伺服器機房 理A405   趙維雄(SAS)
模擬排隊實驗室 理A308 3548 王家禮
計算理論實驗室 理A311 3551 魏澤人
賽局實驗室 理A312 3549 黃延安
電腦教室 理A322   週一~週五上午8:10~下午4:55開放借用(若有排課暫不借用)
資訊技術實驗室 理A326 3544 吳建銘
工作站實驗室 理A329    
統計機器學習實驗室 理A408 3517 曹振海
統計決策分析實驗室 理A412 3537 曾玉玲
生物統計實驗室 理A413 3521 趙維雄
拓撲實驗室 理A419 3552 黃淑琴
密碼計算實驗室 理A420 3526 王立中
圖形理論實驗室 理A421 3527 郭大衛
隨機分析實驗室 理A429 3532 謝思民
幾何模擬實驗室 理A430 3534  
空間統計實驗室 理A433 3538 吳韋瑩
科學計算實驗室 理A434 3539 朱至剛
量子資訊實驗室 理B411 3546 黃顯棟
生物計算實驗室 理B414 3547 胡鍇
分析數論實驗室 理D109 3562 陳中壹
小波理論與應用實驗室 理D110 3563 王昆湶
動態系統實驗室 理D111 3568 班榮超
應用泛函分析實驗室 理D122 3565 周君彥
泛函及古典分析實驗室 理D218 3566 張菁華
數學教學實驗室 理D223 3567 張子貴